ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Η μυοκτονία χαρακτηρίζεται ως μία μέθοδος καταπολέμησης των τρωκτικών ιδιαίτερα πολυσύνθετη. Για τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μυοκτονίας η Benitop Pest Control ακολουθεί 5 βασικά βήματα:

Eπιθεώρηση του χώρου

Η Εταιρεία μας πραγματοποιεί σχολαστικούς ελέγχους εσωτερικά των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου σε οικιακούς και εμπορικούς πελάτες. Έχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του χώρου προχωράμε στον έγκαιρο εντοπισμό του προβλήματος. Εκτιμάμε τον πληθυσμό των τρωκτικών και τον τρόπο συμπεριφοράς τους στο χώρο, καθώς και εντοπίζουμε τις φωλιές και τα σημεία από τα οποία προμηθεύονται την τροφή τους.

Προσδιορισμός των τρωκτικών

Αμέσως μετά τον εντοπισμό των τρωκτικών θα πρέπει να γίνει η αναγνώριση τους. Για τον προσδιορισμό του κάθε είδους τρωκτικού (Mus Musculus, Ratus Norvegicus, Ratus Ratus) απαιτούνται γνώσεις και εμπειρία για την αναγνώριση των μορφολογικών χαρακτηριστικών, τα στάδια ανάπτυξης, τις συνήθειες και τις συμπεριφορές.

Μέθοδοι αντιμετώπισης τρωκτικών

Για τον έλεγχο του πληθυσμού των τρωκτικών και για την καταπολέμηση τους σε εξωτερικούς χώρους οικιών και επιχειρήσεων τοποθετούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας κλειστού τύπου που περιλαμβάνουν ειδικά τρωκτικοκτόνα σκευάσματα (αντιπηκτικά συμπαγή μυοκτόνα που προκαλούν αιμόλυση). Η χρήση τους προσφέρει σήμερα τη καλύτερη δυνατή λύση για την καταπολέμηση των τρωκτικών. Τα ειδικά σημεία που τοποθετούνται οι δολωματικοί σταθμοί και ο αριθμός τους επιλέγονται ανάλογα με την έκταση του προβλήματος και τις ιδιαιτερότητες του χώρου.

Για την αντιμετώπιση των τρωκτικών σε εσωτερικούς χώρους κυρίως Υγειονομικής σημασίας όπως οι χώροι τροφίμων ή γενικά όπου δεν επιτρέπεται η χρήση τρωκτικοκτόνων τοποθετούνται μηχανικές παγίδες πολλαπλών συλλήψεων κλειστού τύποu (Multicatch) οι οποίες παγιδεύουν τα τρωκτικά στις ειδικές κολλητικές τους επιφάνειες. Οι παγίδες προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα όπως: ασφάλεια, γρήγορο αποτέλεσμα και γρήγορη απομάκρυνση των παγιδευμένων τρωκτικών. Αποτελούν ένα από τα πλέον αποτελεσματικά μέσα ελέγχου των τρωκτικών, έτσι ώστε να εκμηδενίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας δυσάρεστων οσμών, όπως μπορεί να συμβεί με νεκρά τρωκτικά που εγκλωβίζονται σε δυσπρόσιτα μέρη.

Όλα τα σημεία ελέγχου καταγράφονται τοπογραφικά σε σχέδιο κάτοψης του χώρου και αριθμούνται με καρτέλες σήμανσης έτσι ώστε να παρακολουθείται η δραστηριότητα των τρωκτικών καθώς και η αποτελεσματικότητα της μυοκτονίας.

Πρόληψη

Η Εταιρεία μας δίνει μεγάλη βαρύτητα στη διατήρηση υψηλού επιπέδου Υγιεινής με τη λήψη προληπτικών μέτρων από προσβολή τρωκτικών και από πιθανή επαναμόλυνση, όπως:

 • Τακτικές εφαρμογές μυοκτονίας
 • Προτάσεις διορθωτικών ενεργειών
 • Συνεχείς έλεγχοι και αναφορές
 • Ετήσια σταθερά προγράμματα μυοκτονίας για επιχειρήσεις

Ο έλεγχος των τρωκτικών αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μυοκτονίας καθώς η παρουσία τρωκτικών είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη Δημόσια Υγεία. Τα ποντίκια και οι αρουραίοι είναι φορείς μικροοργανισμών μεταφέροντας διάφορες ασθένειες που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στον θάνατο. Αναζητώντας τροφή, επιταχύνουν την εξάπλωση μιας ασθένειας από μολυσμένες σε μη μολυσμένες περιοχές. Επίσης προκαλούν μεγάλες ζημιές σε τρόφιμα και σε ηλεκτρικά καλώδια με κίνδυνο διακοπής ηλεκτροδότησης ή πυρκαγιάς.

Φάκελος Μυοκτονίας

Με την έναρξη των εργασιών Mυοκτονίας σε κάθε επιχείρηση η Benitop παραδίδει φάκελο υγειονομικής παρακολούθησης, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, που περιλαμβάνει:

 • Αντίγραφο της νόμιμης άδειας καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών της Εταιρείας μας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Δελτία ασφαλείας (M.S.D.S) των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων.
 • Άδεια έγκρισης κυκλοφορίας των τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Πιστοποιητικά εφαρμογών μυοκτονίας.
 • Κάτοψη χώρων με σημειωμένες και αριθμημένες τις θέσεις των δολωματικών σταθμών και των μηχανικών παγίδων.
 • Έκθεση επιθεώρησης Μυοκτονίας.
 • Αναλυτικοί πίνακες παρακολούθησης της δραστηριότητας των τρωκτικών στους δολωματικούς σταθμούς και στις παγίδες σύλληψης.
 • Διμερή ετήσια σύμβαση έργου.
 • Βεβαίωση ασφάλισης αστικής ευθύνης της εταιρείας μας έναντι των πελατών.
 • Πιστοποιητικό ISO

Όλες οι εφαρμογές Μυοκτονίας της Benitop πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρου ειδικού επιστήμονα της εταιρείας μας ο οποίος μετά την κάθε εφαρμογή υπογράφει τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά.